NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 1. Každý návštěvník tohoto zařízení souhlasí s tímto návštěvním řádem, bere jej na vědomí a zavazuje se jím řídit. V opačném případě je si vědom tohoto přestupku a všech právních a finančních dopadů svého počínání a může být ze zařízení vykázán. 
  Návštěvníkem se rozumí osoba, která vstoupila do zařízení a které byl povolen vstup obsluhou - recepční.
 2. V celém zařízení je zakázáno kouřit a vstupovat s otevřeným ohněm, poškozovat nebo jakýmkoli způsobem znečisťovat majetek.
  V případě, že dojde k poškození či znečistění majetku a bude zjištěn viník, bude tento obsluhou vykázán z objektu fitcentra a bude na něm provozovatelem vymáhána vzniklá škoda. 
  Viník se zavazuje tuto škodu uhradit. Provozovatel si vyhrazuje právo použít pro identifikaci viníka nahrávky bezpečnostních kamer.
 3. Do posilovny smí vstoupit osoby starší 15-ti let. Osoby mladší 15-ti let smí vstoupit pouze v doprovodu rodiče nebo spolucvičence staršího 18-ti let.
 4. Návštěvník je povinen se v zařízení pohybovat a chovat tak, aby svým jednáním nerušil ostatní návštěvníky, nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečisťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
 5. Do prostoru posilovny smí návštěvník vstoupit pouze ve sportovním oděvu, v čisté sportovní obuvi a vždy s ručníkem - ten používá jako hygienickou podložku mezi lavičku či opěrky a potící se části těla. Zde se pak věnuje cvičení a neruší ostatní cvičence (smíchem, hlasitým mluvením či jinými zvuky).
  Při cvičení používá přiměřenou zátěž, pokud si není jist svým výkonem, požádá o dopomoc spolucvičence.
  Neví-li si rady s provedením cviků, obsluhou strojů, sestavením tréninku apod., informuje se u obsluhy nebo instruktora fitcentra. Jednotlivé cviky provádí dle návodů a doporučení na vývěskách stěn v posilovně a cvičí v souladu se zachováním pravidel zdraví a bezpečnosti své i ostatních návštěvníků.
 6. Před cvičením na strojích a lavičkách je třeba tyto nastavit dle rozměrů cvičence a požadovaného cviku. 
  To se provádí polohováním sedaček, opěrek a cvičebních pák pomocí odpružených polohovacích kolíků.
  Po dosažení optimální polohy náčiní je třeba vždy zajistit polohu dotažením přítlačných šroubů s kolečkem, aby nedocházelo k viklání a vymačkávání kluzných pouzder.
 7. Použité cvičební nářadí vrací cvičenec vždy na své místo, uloží činky a kotouče na své místo, z nakládacích činek a os odstraní kotouče a cvičební místo zanechá v původní čistotě.
 8. Pokud cvičenci během cvičení konzumují nápoje, odkládají láhve na určená místa - stůl, odkládací přihrádky na strojích atd., nikoliv na koberce či do pracovního prostoru strojů. 
  V prostoru posilovny je zakázána konzumace jídel (včetně žvýkaček).
 9. Návštěvníci, kteří používají šatní skříňky si mohou ponechat cennosti u obsluhy, za uložené věci neručíme.
 10. Návštěvník nesmí ovládat ani sahat na elektrické spotřebiče, rozvaděče, ovladače vzduchotechniky a jiné. 
  Při výpadku elektrické energie je návštěvník povinen setrvat v klidu na místě dbát pokynů recepční - obsluhy. 
  Při jiném, závažném nebezpečí (požáru, výbuchu apod.) je povinen neprodleně opustit prostory zařízení nejbližším východem a dbát pokynů obsluhy.
 11. Návštěvníci se při jakémkoli problému, nefunkčnosti zařízení či nespokojenosti neprodleně obracejí na obsluhu.

Hodně cvičebních úspěchů a brzké dosažení vytoužených cílů přeje obsluha provozovny!

V Podlesí, dne 1.12.2007 
Vedoucí provozovny - Kateřina Smolíková