NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 1. Každý návštěvník tohoto zařízení souhlasí s tímto návštěvním řádem, bere jej na vědomí a zavazuje se jím řídit. 
  V opačném případě je si vědom přestupku a všech právních a finančních dopadů svého počínání a může být ze zařízení vykázán.
 2. Každý návštěvník si s sebou přinese vlastní ručník, osušku a své hygienické potřeby. 
  Při vstupu do místnosti se návštěvníci převléknou v zádveří a oděvy si uloží do poliček a na věšáky k tomu určené.
 3. Návštěvník smí používat hydromasážní vanu po předvedení funkcí recepční a manipulovat pouze s napouštěcím a vypouštěcím zařízením a ovládat činnost vany ovladači na vaně. 
  Návštěvník nesmí sám uvádět v činnost proplach a desinfekci.
 4. Návštěvníci po ukončení hydromasáže vanu po sobě nechávají napuštěnou, následně recepční provede kontrolu čistoty a funkčnosti vany, vanu vypustí a desinfikuje.
 5. Návštěvník smí používat infrasaunu po předvedení funkcí recepční.
  Recepční saunu zapne a nastaví na ovladači vedle dveří sauny požadované parametry. Před vstupem do sauny - v době předehřívání sauny - je každý návštěvník povinen se celý umýt a osprchovat. 
  Po předehřátí sauny (cca 15 min) si každý položí osušku na sedák a podlahu sauny a může provést vlastní kůru.
  Po vypršení nastaveného časového limitu se sauna automaticky sama vypne.
 6. Návštěvník nesmí ovládat ani sahat na elektrické spotřebiče (zejména pak z vany!), rozvaděče, ovladače vzduchotechniky a jiné, vyjma vypínače ventilátoru - tento jsou povinni zapínat vždy při zvýšené vlhkosti v tomto prostoru.
 7. V prostoru relaxace je přísně zakázána manipulace s otevřeným ohněm - kouření, zapalování svíček apod. 
  Bude-li návštěvník přistižen a dojde-li jeho počínáním ke škodě, je povinen tuto škodu uhradit - při znečistění vany a zařízení voskem ze svíček apod. - budou návštěvníkovi naúčtovány náklady na vyčistění celého hydromasážního systému.
 8. Při výpadku elektrické energie je návštěvník povinen setrvat v klidu na místě dbát pokynů recepční – obsluhy. 
  Při jiném, závažném nebezpečí (požáru, výbuchu apod.) je povinen neprodleně opustit prostory zařízení nejbližším východem a dbát pokynů obsluhy.
 9. Návštěvníci se při jakémkoli problému, nefunkčnosti zařízení či nespokojenosti neprodleně obracejí na obsluhu.
 10. V případě úrazu, nevolnosti a náhle vzniklých zdravotních problémů jsou návštěvníci povinni neprodleně ukončit kůru a obrátit se na recepční a případně přivolat lékařskou pomoc.V Podlesí 102, dne 01.01.2008
Vedoucí provozovny: Kateřina Smolíková